ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ประวัติความเป็นมา

1) ประวัติการจัดตั้งอำเภอ

                   เมื่อปี พ.ศ. ๒5๓๗ อำเภอราษีไศล โดยสภาตำบลกุง สภาตำบลคลีกลิ้ง สภาตำบลด่านและสภาตำบลจิกสังข์ทอง พิจารณาเห็นว่าอำเภอราษีไศลมีพื้นที่กว้างขวางห่างไกล ราษฎรเดินทางไปติดต่อราชการด้วยความยากลำบากเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและให้บริการของรัฐไม่ทั่วถึงจึงมีความเห็นตรงกันเสนอขอจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “กิ่งอำเภอศิลาลาด” ใช้ที่สาธารณประโยชน์ดงหินกองเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๔๖๐ ไร่ ตั้งอยู่บ้านสงยาง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุง แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ต่อมาอำเภอราษีไศลได้แบ่งเขตการปกครองโดยตั้งตำบลใหม่ 2 ตำบล คือ ตำบลหนองบัวดง (แยกมาจากตำบลด่าน) และตำบลโจดม่วง (แยกมาจากตำบลจิกสังข์ทอง)

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สภาตำบลกุง สภาตำบลคลีกลิ้ง สภาตำบลหนองบัวดง สภาตำบลโจดม่วงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อน ความยากลำบากของราษฎร ในการติดต่อขอรับการบริการจากทางราชการจึงได้มีมติขอจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นอีก โดยใช้ชื่อเดิมเมื่อปี ๒๕๓๗ (กิ่งอำเภอศิลาลาด) และใช้สถานที่เดิมเช่นกัน

                   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีเขตการปกครอง รวม 4 ตำบล คือ ตำบลกุง ตำบลคลีกลิ้ง ตำบลโจดม่วงและตำบลหนองบัวดง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศิลาลาด โดยตั้งที่ทำการกิ่งอำเภอศิลาลาดที่ตำบลกุง

                   กิ่งอำเภอศิลาลาดได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอศิลาลาด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 46 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99039 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน