ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์อำเภอ


จะเป็นดินแดนเกษตรปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่

1. เป้าหมายการพัฒนาอำเภอ จะเป็นดินแดนเกษตรปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่

2. เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ รวมทั้งเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ประเด็นการพัฒนาอำเภอ

                             3.1 ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย      

                             3.2 ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

                             3.3 ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

                             3.4 ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                             3.5 ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99011 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน