ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์อำเภอ


จะเป็นดินแดนเกษตรปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่


พันธกิจ
1) ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56688 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน