ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 e-service บริการเพื่อประชาชน

งานบริการเพื่อประชาชน

 
งานบริการ หน่วยงาน ลิงค์ (Link) QR Code
1. จองคิวทำใบขับขี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ https://gecc.dlt.go.th:4441/2020-12-29/web_booking/page/

2. แจ้งโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ http://esmartsur.net/INFORM.aspx

3. ขอแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ https://www.ldd.go.th/WEB_Water/index.html

4. ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ http://sql.ldd.go.th/service64/index.html

5. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ https://smartjob.doe.go.th/Home

6. ยื่นภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ https://epit.rd.go.th/BOAPP_RDINET/EFLoginService?service=EPIT

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99023 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน