ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพัฒนาอำเภอ

                             1. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย      

                             2. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

                             3. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

                             4. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                             5. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99016 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน