ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 งานสำนักงาน
 
     

 


   
  นายวสันต์   ระดมเล็ก  
  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
   
  นายวีระพงศ์  คำนึง  
  ปลัดอำเภอ  
   
  นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
   
  นางสาวภรณ์ชนก  หนองยาง  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
   
  นายพิบูลย์  สาสังข์  
  นักการภารโรง  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81386 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน