ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ฝ่ายทะเบียนและบัตร
 
     

 


   
  นายวสันต์  ระดมเล็ก  
  ปลัดอำเภอหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง
 
   
  พ.อ.ต.ยุทธพงษ์  ทวิชศรี  
  ปลัดอำเภอ  
   
  นางสาวศิริจรรยา  เหลาสาร  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
   
  นางวิภาดา  นิกแจ้ง  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
     
     
     
 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81383 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน